Referat fra kredsgeneralforsamlingen

den 3. november i ”Jagtstuen” hos Preben.

Der var mødt 15 af kredsens medlemmer til årets kredsgeneralforsamling. Det er vel omtrent det, der kan være i Jagtstuen. Tak til Preben og Judy for husly og fremragende betjening (det var nu nok mest Judy 🙂 )

       
Kenneth modtog (forsinket) Christian
Løvigs mindepokal.
  Ingen generalforsamling/julefrokost uden hele svineriet.  🙄    

Dagsordenen var iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Her valgtes Carlo Larsen, der løste opgaven på bedste vis.

2. Kredsformandens beretning

Svend Erik fortalte om et år, der blandt andet bød på aflysning af sidste års tur til Kasse grundet fugleinfluenza. Vi forsøger igen i år med ikke mindre end 20 deltagere.

Vi havde deltaget i formandsmøde i Kibæk. I januar 2018 holdes det på Korsør Vandrehjem og medlemmerne opfordres til at kontakte kredsformanden, hvis der er emner, som bestyrelsen skal tage med.

I februar holdtes medlemsmøde i Hvalpsund hos Benny og Benthe. Her blev mørkfaktorfuglene, avl og arvelighed gennemgået.

I marts måtte vi aflyse vores babyshow på grund af fugleinfluenzaen. Det gjorde også at vi udvidede Nordjyske Open med en klasse for ”ikke fældede” fugle – noget vi gentager i 2018, når vi holder Nordjysk Open den 5. maj.

I april var der landsmøde i Korsør med deltagelse af en del af kredsens medlemmer. Det var et weekendarrangement med en række foredrag og hyggelig og god stemning.

I maj havde vi vores 1-10 udstilling. Den var dog blevet til 1-20 udstilling i stedet. Det skyldtes at babyshowet, som tidligere omtalt, var aflyst, og vi syntes, at vi kunne bruge lidt mere tid på denne aktivitet. Det bliver nok også 1-20 i 2018.

I juni havde vi inviteret Lars Voss til at dømme på Nordjysk Open. Der var fin tilslutning af egne medlemmer samt et par udstillere fra andre kredse.

I august var det Britta, der havde lovet at indvi os i hvordan hun forbereder og klargør sine fugle til udstilling. Vi havde valgt Britta, fordi hendes fugle altid er top-klargjorte når vi udstiller.

I september deltog vi i DM med 167 katalognumre. Det er rigtigt flot opbakning til DM fra kredsen. Igen et fint arrangement med masser af socialt samvær. Flere af vores medlemmer gjorde sig da også flot, da der skulle uddeles præmier for de 28 bedste fugle – både i standard og i de australske.

I oktober deltog nogle af kredsens medlemmer i fugleforeningen ”Limfjorden”s udstilling i Ridemandsmølle i Godthåb. For vores vedkommende var det mest et PR-tiltag og måske kaster det også et par nye medlemmer af sig. Svend Erik opfordrede til, at endnu flere ville deltage til næste år, hvor udstillingen måske også flytter til større lokaler.
Vi kender ikke helt betingelserne for at deltage endnu, men vi tænker på at kunne lave en aktivitet, der f.eks. kunne hedde ”Kreds 7 – Høstudstilling” eller noget lignende.

Beretningen afsluttedes med en stor tak for den fine opbakning til aktiviteterne i løbet af året og en tak til Preben og ikke mindst Judy, der altid beredvilligt stiller op, når vi har brug for husly. Vi er p.t. 35 medlemmer i kredsen.

3. Kredskassereren fremlægger revideret regnskab.

Erik fremlagde de reviderede regnskab, der udviste et overskud på 1.066 kr. Det snyder dog lidt, da der jo allerede er disponeret med en udskrivning til Kasselturen senere på måneden. Men også det er jo lige efter planen.

4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

5. Valg af kredsformand på ulige årstal

Svend Erik blev genvalgt

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem på ulige år

Bjarne blev genvalgt

8. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen (1år).

Britta blev genvalgt

9. Valg af bilagskontrollant, for 1 år ad gangen.

Kaj Dahlmoes blev genvalgt

10. Valg af bilagskontrollantsuppleant, for 1 år ad gangen.

Karl Juhl valgtes

11. Valg af udstillingsudvalg, for 1 år ad gangen.

Her valgtes Carlo, Preben, Britta og bestyrelsen. Der var også tale om genvalg.

12. Eventuelt.

Under eventuelt blev der drøftet mangt og meget. Blandt andet blev der bedt om forslag til kommende aktiviteter.

Følgende emner blev bragt i forslag:
Et indlæg om fjer
En aften om sammensætning af par.
Arvelighed – f.eks. ved Per Mosgaard Larsen
Udflugter (der blev talt både om udflugter til undulatopdrætter og til andre fugleholdere)

Ref.: Bjarne