Kredsgeneralforsamling 2018

Som sædvanligt var kredsgeneralforsamlingen henlagt til “Jagtstuen” hos Preben. Den 9. november var 14 medlemmer mødt op, og efter et solidt “generalforsamlingsmåltid” blev selve generalforsamlingen afviklet i god ro og orden.

Dagsordenen var iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Her valgtes Carlo Larsen, der løste opgaven på bedste vis.

2. Kredsformandens beretning v/Svend Erik Korgaard

Det er nu 1 år og 6 dage siden vi sad her sidst nemlig fredag den 3. november 2017.

I weekenden 24-25-26 -11 -2018 gik Kredsturen til Kassel hvor der var tilmeldt hele 1.961 fugle fordelt imellem standard og australske. Her var vi hele 17 medlemmer af kreds7, der deltog. Dejligt med sådan en opbakning når vi nu har valgt at gnave lidt i kassebeholdningen til fordel for kredsens medlemmer. En gentagelse på et senere tidspunkt var måske noget der kunne findes opbakning til igen.

Næste aktivitet var det årlige formandstræf 13-01-2018 hvor de fleste kredse deltager med et par mand 0g hvor der udveksles erfaringer og forslag til fremtidige tiltag.

20-01-2018 Her havde Gitte og Benny Bo stablet er flot tiltag på benene ved deltagelse på kæledyrsmessen i Års. En meget velbesøgt messe hvor vi som sport fik vis flaget på bedste vis så tak til Gitte og Benny Bo.

26-01-2018. Denne aften var vi inviteret til Øster Hurup, hvor vi havde lavet en aftale med Carlos broder Per Larsen der er ophavsmand til arveplan. Per skulle billedliggøre grundprincipperne i arvelighedslæren via sit fine boldsystem, der kan være med til at fremme forståelsen for principperne. Samtidig skulle vi også introduceres til Karls nye og flotte fuglehus, hvor der allerede var godt gang i avlen. Tak til Bodil og Karl for husly.

02-03-2018 Her var vi inviteret til Svangenvej hos Mia og Kaj hvor vi startede i fuglehuset. Her var der fuld gang i avlen. Efter et grundigt kig i fuglehuset havde vi lavet aftale med Gitte der ville komme med et anderledes indlæg omkring netop hendes erfaringer med det vanskelige at opdrætte toppede undulater. Samtidig fik vi også indsigt i en meget passioneret fugleholders kamp for at vi alle behandler vore levende dyr med allerstørste respekt. Så tak til Gitte for et flot indlæg. Og tak til Mia og Kaj for husly.

05-05-2018 Hertil var kredsens udstilling rykket frem og ingen kan klage over tilslutningen, hele 271 tilmeldte fugle i de to kategorier og ikke mindre end 35 personer var tilmeldt spisning. Det var vist det største antal deltagere vi har oplevet de seneste mange år. En dejlig dag hvor dommere fra det tyske gjorde et flot stykke arbejde under bedømmelsen. Herfra et stort tillykke til alle vindere i begge kategorier. Kan da lige nævne at skolen også er på plads til første weekend i maj det kommende år.

09-06-2018. Denne dag var helliget årets døm-selv-udstilling her hos Preben, med frygt for at der ville komme til at mangle fugle til bedømmelsen havde vi som forsøg udvidet fra 1 til 10 til nu at gælde 1 til 20, og da det efter min bedste overbevisning blev vel modtaget, tænker jeg næsten der er stemning for en gentagelse i det kommende år. Men lad os høre hvad i tænker. Igen dejligt i bakker flot op.

18-08-2018. Denne dag drog i alt 8 kreds medlemmer på årets sommerudflugt, hvor vi først besøgte John Lange i Jordløse. Her startede vi med et dejligt morgenbord, hvor John fortalte hvorledes han drev sit opdræt, efterfølgende besøg i fuglehuset understregede vist for de fleste, at John er på rette spor i og med der sad rigtig mange spændende fugle. Efterfølgende gik turen til Peter Sørensen i Vissenbjerg hvor vi startede i fuglehuset. Her sad der også rigtigt mange spændende fugle. Peter viste hvorledes han tjekkede om hannerne indeholdt krudt nok til at være klar til yngleburet hvilket han oftest gør inden parrene bliver sat i ynglebur. Han demonstrerede også lige kort hvorledes man kunne tage sæd fra hannen og overføre til hunnen. I haven havde en voliere hvor de fleste ungfugle var placeret, og her var igen rigtig mange spændende unger, hvilket jo også senere blev understreget ved de fine placeringer der blev opnået på Europaudstillingen i Karlsruhe.

14-15-16-2018 Her gik turen til landsudstillingen, der i år blev afviklet i de mest imponerende lokaler på Musholm. Igen en dejlig weekend i undulatens tegn sammen med alle dem der er lige så tossede med denne sport som os, der er tilstede i dag. Dejligt igen at opleve den gode ånd og sammenhold for at dette skulle blive en god oplevelse. Fremadrettet har de dog noget af en opgave på den side af sundet de skal have løst, i og med Morten havde meddelt at det var det sidste DM med ham som styrmand.

12-10-2018 Denne aften var vi inviteret op til Charlotte og Lars nær Dronninglund. Efter at have deres flotte anlæg og ynglerum havde Charlotte påtaget sig den store opgave at sætte os alle lidt ind i det store avlsarbejde der følger med når man arbejder med de lidt mere vanskelige varieteter, helt igennem en fantastisk aften hvor vi alle blev bare en lille smule klogere på hvordan man kan se om det er det ene eller den anden varietet. Samtidig er det noget af det smukkeste syn man kan tænke sig, når man kigger ind i deres voliere, der stråler af farver og nuancer i alle regnbuens farver. Tak til Charlotte og Lars for husly og god behandling.

Vil da også lige nævne de månedlige seniortræf i kredsen hvor alle der ikke er arbejdsramt er velkommen til at deltage. Det går på tur imellem deltagerne og lige kort så mødes vi kl. 10,00 til et rundstykke og måske en basse og en lille enkelt, inden turen går i værtens fugle hus. Dagen sluttes som regel med en kold øl eller sodavand efter ønske og så drager vi hver til sit igen et sted imellem kl. 14 og 15.

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke for opbakningen igennem det forgangne år. Uden jeres deltagelse gang på gang, ville det være en tom fornøjelse at skrue et program sammen. Det fører jo så til en opfordring om at bringe netop det på banen under eventuelt, som du sidder og brænder for, skal ske på det kommende års møder. Herunder vil vi også opfordre jer alle til at overveje om i kunne tænke jer at være værter for et af de møder vi holder hjemme hos jer privat, så vi har lidt at arbejde med når vi skal lave det kommende års møde kalender.

På hele bestyrelsens vegne

SEKO
BERETNINGEN BLEV ENSSTEMMIGT VEDTAGET

3. Kredskassereren fremlægger revideret regnskab.

Erik fremlagde de reviderede regnskab, der udviste et underskud på 20.251,68 kr. Det skyldes først og fremmest at kredsens tilskud til den store Kasseltur var på 24.542,35 kr. Så ses der bort fra dette gav driften et overskud i 2018 på ca. 4.300 kr. 

REGNSKABET BLEV ENSSTEMMIGT VEDTAGET.

4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

5. Valg af kredsformand på ulige årstal

6. Valg af kredskasserer på lige årstal

Erik Olesen blev genvalgt.

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem på ulige år

8. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen (1år).

Britta blev genvalgt

9. Valg af bilagskontrollant, for 1 år ad gangen.

Kaj Dahlmoes blev genvalgt

10. Valg af bilagskontrollantsuppleant, for 1 år ad gangen.

Karl Juhl blev genvalgt

11. Valg af udstillingsudvalg, for 1 år ad gangen.

Her valgtes Carlo, Preben, Britta og bestyrelsen. Der var også tale om genvalg.

12. Eventuelt.

Under eventuelt blev der drøftet mangt og meget. Blandt andet blev der bedt om forslag til kommende aktiviteter.

Følgende emner blev bragt i forslag:
Et indlæg om fjer
Besøg hos frøleverandør
Forslag om også at medtage ufællede australske på Nordjysk Open.
Klargøring herunder især plukning af pots.
En nostalgiaften.
Fortsat gennemgang af varieteter.

Karl ville gerne have Nordjysk Open flyttet tilbage til tidligere termin. Bestyrelsen vil overveje forslaget.

Ref. Bjarne