Kredsvedtægter

Dansk undulat klub – Kreds 7 Vedtægter

DUK Kreds 7’s vedtægter respekterer til enhver tid DUK’s vedtægter og ændringer heri som følge af generalforsamlingsbeslutninger.

Kredsens adresse er formandens.
Kredsens formål er at aktivere og interessere allerede tilknyttede medlemmer og ud af til styrke kendskabet til og interessen for opdræt og udstilling af kvalitetsundulater.

Kredsgeneralforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinære kredsgeneralforsamlinger afvikles hvert år inden udgangen af november måned.

Kredsgeneralforsamlingen indvarsles af kredsbestyrelsen i DUK’s medlemsblad eller pr. brev eller mail, med mindst 14 dages varsel.

Kredsbestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Dagsorden for kredsgeneralforsamlingen skal meddeles samtidig og er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Kredsformandens beretning
3. Kredskassereren fremlægger revideret regnskab.
4. Indkomne forslag. (skal være kredsformanden i hænde pr. brev senest 14 dage før kredsgeneralforsamlingen).
5. Valg af kredsformand på ulige årstal
6. Valg af kredskasser på lige årstal
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem på ulige år
8. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen (1år).
9. Valg af bilagskontrollant, for 1 år ad gangen.
10. Valg af bilagskontrollantsuppleant, for 1 år ad gangen.
11. Valg af udstillingsudvalg, for 1 år ad gangen.
12. Eventuelt.

Godtgørelser

A. Telefongodtgørelse kan ydes med 200,00 kr. pr år til kredsformand og kredskasserer.

B. Kredsen betaler kørselsgodtgørelse til kredsens deltager(e) til det årlige formandsmøde + evt. broafgift. Der afregnes med faktisk afholdte udgifter.

C. Kørsel til kredsbestyrelsens møder. Der afregnes med faktisk afholdte udgifter.

Forhold vedrørende bestyrelsen

Såfremt et kredsbestyrelsesmedlem udtræder af kredsbestyrelsen i utide, træder suppleanten i dennes sted.

Såfremt kredsbestyrelsen bliver ramt af forfald i utide, indgår suppleanten i bestyrelsesarbejdet. Drejer det sig om kredsformanden eller kredskassereren, der udtræder af kredsbestyrelsen udenfor termin, kan kredsbestyrelsen – efter suppleantens indtræden – omkonstituere sig så varetagelsen af kredsformandens – og/eller kredskassererens opgaver sikres.

Ved førstkommende ordinære kredsgeneralforsamling, skal mandaterne bekræftes og kredsbestyrelsen (inkl. suppleant) gøres komplet. Afhængig af om førstkommende kredsgeneralforsamling finder sted i lige eller ulige år, kan det derfor komme på tale at vælge kredsformand henholdsvis kredskasserer for et år.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Beslutning om ændringer af kredsens vedtægter træffes af kredsgeneralforsam­lingen, og kan kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

OPLØSNING

Beslutning om opløsning af Kreds 7 træffes af kredsgeneralforsam­lingen, og kan kun ved tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. Til kredsens opløsning kræves endvidere, at forslaget genfremsættes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som skal afvikles med mindst syv dages interval. Også her kræves at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. Der tages samtidig stilling til anvendelse af eventu­elle midler.

Vedtægterne er senest revideret på den ordinære generalforsamling d. 8. november. 2013